معمولا یکی ازعمده دلایل خروج از کشور مهاجرت از طریق کار می باشد. از دلایل تمایل افراد به این روش میتوان به پایین بودن هزینه های مهاجرت نسبت به سایر روش ها اشاره کرد. امروزه بسیاری از جوانان و هموطنان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و پرهزینه بودن دیگر روش های...

read more