برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برنامه هایی هستند برای جذب منابع اقتصادی خارجی و افراد با کسب و کار که حق اقامت و شهروندی در مقابل سرمایه آنها داده میشود. این برنامه ها با نام های شهروندی از طریق سرمایه گذاری، ویزای طلایی یا پاسپورت طلایی نیز شناخته میشوند....

read more